Το νερό πηγή ζωής για τα οικοσυστήματα

Το εκπαιδευτικό αυτό πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές Γ’-Δ’-Ε’ Δημοτικού.

 

Ο αριθμός των παιδιών που μπορούν να λάβουν μέρος στο πρόγραμμα είναι μέχρι 25 μαθητές.

 

Οι χώροι υλοποίησης είναι: Αίθουσα εκπαιδευτικών προγραμμάτων, χώροι Μουσείου Φυσικής Ιστορίας

 

Η διάρκεια του προγράμματος είναι: 70′-75′

 

 

 

Το νερό, το τόσο σημαντικό για τη ζωή στον πλανήτη, που παίρνει διάφορες μορφές μέσα από τον κύκλο που διανύει, αποτελεί σημαντικό και βασικό στοιχείο για πολλά οικοσυστήματα. Όπως τα οικοσυστήματα των πολικών περιοχών και των υγροτόπων με τα οποία θα ασχοληθούν στο πρόγραμμα οι μαθητές.

 

Συγκεκριμένα, οι στόχοι του προγράμματος είναι:

  • Γνωριμία των παιδιών με βιοτόπους και οικοσυστήματα που βασικό τους στοιχείο είναι το νερό, καθώς και τους οργανισμούς που διαβιούν εκεί (ζώα, φυτά, μανιτάρια)
  • Κατανόηση του ρόλου και της σημασίας του νερού για αυτά τα οικοσυστήματα, πώς κάθε μεταβολή σε αυτό τα επηρεάζει και ποιους κινδύνους (φυσικούς και ανθρωπογενείς) αντιμετωπίζει.
  • Εξοικείωση των μαθητών με το Μουσείο και τους χώρους του.

 

Οι μέθοδοι που θα χρησιμοποιηθούν είναι: καταιγισμός ιδεών (brainstorming), ομαδικοσυνεργατικότητα, συζήτηση.

 

Τα μέσα που θα χρησιμοποιηθούν είναι: πολυμέσα, φύλλα εργασίας, χώροι μουσείου, εικαστικά, παιχνίδι ρόλων και κίνησης

 

 

 

Φάσεις υλοποίησης του προγράμματος:

 

Α’ Φάση: Υποδοχή των μαθητών στην αίθουσα των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και σύντομη γνωριμία μαζί τους. Έπειτα, με τη χρήση πολυμέσων θα γίνει εισαγωγή στο θέμα του προγράμματος. Συγκεκριμένα, θα γίνει αναφορά στο νερό και θα γίνει μία συζήτηση με τα παιδιά σχετικά με αυτό. Σκοπός είναι η κατάληξη στα οικοσυστήματα που έχουν σαν βασικό τους στοιχείο το νερό και συγκεκριμένα των υγροτόπων και της αρκτικής που υπάρχουν στο Μουσείο. Τέλος, η συζήτηση θα κλείσει με αναφορά στο ποια είναι τα βασικά μέρη ενός οικοσυστήματος ώστε να γίνει και ο διαχωρισμός των παιδιών σε ομάδες και να ακολουθήσει η επόμενη φάση.

 

Β’ Φάση: Τα παιδιά θα είναι χωρισμένα σε ομάδες που θα αφορούν τα δύο διοράματα (υγρότοπος, αρκτική) και θα δωθεί σε κάθε ομάδα δικό της φύλλο εργασίας με συγκεκριμένο θέμα. Τα παιδιά θα αφηθούν ελεύθερα να παρατηρήσουν και να καταγράψουν τα φύλλα εργασίας. Όποια ομάδα τελειώνει με τη συμπλήρωση των φύλλων εργασίας, θα παίρνει ένα αυτοκόλλητο που θα απεικονίζει κάποιο κίνδυνο που αντιμετωπίζουν αυτά τα οικοσυστήματα.

 

Γ’ Φάση: Κλείσιμο εκπαιδευτικού προγράμματος. Θα γίνει σύντομη παρουσίαση των ευρυμάτων των φύλλων εργασίας και τι συμπεράσματα βγαίνουν. Έπειτα, με τη χρήση των αυτοκόλλητων που έχει κάθε ομάδα, θα γίνει εστίαση στους κινδύνους που αντιμετωπίζουν αυτά τα οκοσυστήματα. Τέλος, θα γίνει ένα κινητικό παιχνίδι με ρόλους που θα παρομοιάζει την εξαφάνιση των βιοτόπων, δηλαδή το «σπίτι» των ζώων» και το πρόγραμμα θα κλείσει με άσκηση χαλάρωσης.